top of page

Aneta Aleksandra Duda

Aneta Aleksandra Duda, historyk zajmujący się XIX w.,

dr n. hum. W 2020 r. obroniona z wyróżnieniem dysertacja doktorska nt. rodziny księcia Janusza Radziwiłła, ostatniego ordynata na Ołyce w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Autorka kilkunastu artykułów naukowych nt. rodzin Radziwiłłów, Potockich, Lubomirskich i Sapiehów oraz monografii współautorskiej poświęconej Kołu Historyków Akademii Pomorskiej

w Słupsku, a także filmu edukacyjnego o sposobach spędzania czasu przez arystokrację i ziemiaństwo w XIX w. Obecnie przygotowuje do druku  pracę doktorską. Pasjonatka kultury materialnej ziemiaństwa i arystokracji  w XIX w., propagująca wiedzę o tym okresie na licznych wykładach, pokazach i warsztatach we współpracy

z instytucjami muzealnymi i stowarzyszeniami zajmującymi się odtwórstwem historycznym. Współorganizator konferencji naukowych oraz wydarzeń m. in. w ramach Słupskiego Festiwalu Historycznego, Bałtyckiego Festiwalu Nauki, Dnia Nauki i Sportu na Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Nocy Muzeów, Dni Seniora, Narodowego Czytania. Na potrzeby pokazów tworzy dioramy - wnętrza salonów XIX-wiecznych oraz projektuje i szyje stroje z okresu XIX w., które prezentują członkowie zakładanych kolejno kół historycznych. Obecnie prowadzi Koło Historii Kultury Materialnej XIX w. „Secesja”, skupiające słupszczan w różnym wieku, zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy w tym kierunku  i dzieleniem się nią z publicznością. Członkowie Koła tańczą tańce historyczne – kadryl, kontredans, polonez, a także prezentują warsztaty związane ze sposobem życia ziemiaństwa i arystokracji

w XIX w.

hhh_edited.jpg

Osiągnięcia Naukowe

Publikacje naukowe:

 • A. Duda, S. Smentek, Koło Historyków Akademii Pomorskiej w Słupsku 1970-2020, Słupsk 2021.

Praca  przygotowywana do druku:

 • Ordynat ołycki Janusz Radziwiłł i jego rodzina. Społeczno-ekonomiczny obraz polskiej rodziny arystokratycznej od II połowy XIX wieku do 1939 roku (dysertacja doktorska).

Artykuły naukowe opublikowane:

 • Zarys stanu posiadania i ogólne warunki funkcjonowania majątków ostatniego ordynata ołyckiego, księcia Janusza Radziwiłła w latach 1905 – 1939, „Słupskie Studia Historyczne” nr 20, Słupsk 2014.

 • Pojedziemy na łów, na łów, towarzyszu mój…Aspekty ziemiańskiej kultury łowieckiej lat  1850-1939 utrwalone w archiwach rodowych i pamiętnikach, “Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” Ziemiaństwo kaliskie, wielkopolskie i polskie w XIX i XX wieku, nr 15, red. J. Durka, Kalisz 2015.

 • Złote wesele  Radziwiłłów w Ołyce i jego reminiscencje u progu I wojny światowej w świetle wspomnień Małgorzaty z Radziwiłłów Potockiej, „Almanach Historyczny” T. 17, z. II, 2016.

 • Podróże ziemiaństwa i arystokracji polskiej w latach 1880-1939 jako forma konwenansu [w:] Via viatores quaerit. Mobilność społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej, red. A. Teterycz-Puzio, L. Kościelak, E. Łączyńska, Słupsk 2016.

 • Powrót do polskich korzeni. O Pelagii z Sapiehów Radziwiłłowej [w:] Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX-XX w.). T. II, red. U. Kozłowska, T. Sikowski, A. Wątor, Radzymin-Warszawa  2016.

 • Rodzina Lubomirskich i ich dobra rówieńskie na Wołyniu, „Częstochowskie Teki Historyczne” T. VI, Częstochowa 2016.

 • Funkcjonowanie ordynacji ołyckiej w XIX  i pierwszej połowie XX wieku [w:] Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich w XVI-XX wieku. Postacie i legendy. Działalność i pamięć. Majątki rodowe i ich znaczenie, red. N. Kasparek, T. Zych, R. Pawłoszek, Olsztyn-Tarnobrzeg 2017.

 • Formy spotkań familijnych  i towarzyskich rodziny Radziwiłłów w XIX - XX w.  [w:]  Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów, red. A. Teterycz-Puzio, W. Bejda, L. Kościelak, Słupsk 2017.

 • Rola religii i Kościoła katolickiego w życiu ziemiaństwa i arystokracji w XX wieku na przykładzie  rodziny Radziwiłłów [w:] Państwo – religia, Instytucje państwowe i obywatele wobec religii w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku. T.2, red. J. Durka, Kalisz 2018.

 • Utracone dziedzictwo - Peczara nad Bohem Potockich z Tulczyna. Obraz rezydencji i życia codziennego ostatnich właścicieli utrwalony we wspomnieniach pań Potockich: Janiny Zofii, Zofii Barbary i Marii Małgorzaty [w:] Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace słupskich doktorantów historii. T.3, Ludzie, przedmioty, interakcje, red. W. Skóra, A. Teterycz-Puzio,  Słupsk 2019.

 •  „Jesteśmy tak wychowani, że czekamy kresu i woli Boga z poddaniem należnym”. Postulat teodycei w życiu rodzinnym księstwa Ferdynanda i Pelagii Radziwiłłów [w:] Wokół Sobieskich i Radziwiłłów. Prestiż, przejawy pobożności, działalność polityczna, red. J. Pietrzak, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Warszawa 2020.

Artykuły popularno – naukowe opublikowane: 

 • Obozowe losy księcia Janusza Radziwiłła, „Zbliżenia” 18 XII 2013 r.

 • Łemkowie nad Słupią, „Zbliżenia” 7 II  2014 r.

 • Cerkiew prawosławna na Pomorzu, „Zbliżenia” 4 IV 2014 r.

 • Obraz  łowiectwa polskiego  w latach 1820 - 1939 w świetle prasy i pamiętników, „Nowy Słupnik” Rocznik Doktorantów Wydziału Filologiczno – Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2014.

 

Udział w konferencjach

 • I Wyszehradzka Międzynarodowa Konferencja Naukowa Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej, 29-30 maja 2014 r. w Gdyni;

 • II Wyszehradzka Międzynarodowa Konferencja Naukowa Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów, 21-22 kwietnia 2016 w Słupsku.

 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Wielkie rody na ziemiach polsko – litewskich XVI – XX wieku. Rozkwit – działalność – upadek – tradycja i pamięć”. W Tarnobrzegu 8-10 września 2016 r.

 • III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów "Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Ludzie i przedmioty" 23 września 2017 r. w Słupsku

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów Historii „Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków”  29 września 2018 r. w Słupsku.

 • Konferencja w Muzeum Narodowego w Warszawie Oddział w Nieborowie i Arkadii, Sobiescy i Radziwiłłowie. Strażnicy wizerunku maryjnego, 14 września 2019 r. w Nieborowie.

 • IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rzeczpospolita domów. Domy utracone i odzyskane" pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Badaczy Wieku Siedemnastego. Słupsk-Swołowo 24-26 kwietnia 2023 r.

Współorganizacja i udział w organizacji konferencji na Akademii Pomorskiej w Słupsku

 • I Konferencja Naukowa Historyków Doktorantów 2015 r.

 • II Konferencja Naukowa Historyków Doktorantów „Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków” 2016 r.

 • III Konferencja Naukowa Historyków Doktorantów „Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Ludzie i przedmioty” 2017 r.

 • International Conference „Diasporas: Past and Present” 2017 r.

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rzeczpospolita niepodległa – od idei do urzeczywistnienia” Słupski Festiwal Historyczny  2018 r.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa kobiet dawniej i dziś. W stulecie nadania praw wyborczych kobietom w Polsce” 2018 r.

Działalność
PopularnonaukowA

Udział i organizacja wydarzeń naukowo-kulturalnych:

2015 r.

 • I Słupski Festiwal Historyczny 2015 r. Pokaz mody prowadzony wraz z prof. Agnieszką Teterycz-Puzio i dr. Bronisławem Nowakiem w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

2016 r.

 • II Słupski Festiwal Historyczny, sekcja strojów historycznych.

 • Projekt „Sięgnijmy do korzeni” Narodowe Centrum Kultury, Dom Kultury w Redzikowie, Naukowe Koło Historyków AP. Organizacja warsztatów dotyczących projektowania i upinania kapeluszy XIX w. z referatem „Historia nakryć głowy i upinanie kapeluszy z XIX w.”

 

2017 r.

 • III Słupski Festiwal Historyczny „pokój reprezentacyjny 1880-1910”, projekt i uszycie strojów, zaproszenie aktorów Nowego Teatru i odegranie fragmentów „Zemsty” (Akademia i piknik historyczny Redzikowo).

 • 29 wrzesień 2017 r. Współorganizacja z ramienia Akademii Pomorskiej Dni Seniora. 

2018 r. 

 • IV Słupski Festiwal Historyczny  - odtworzenie salonu i fumoiru XIX w. (gabinet męski, palarnia w stylu myśliwskim), z udziałem Słupskiego Oddziału Polskiego Związku Łowieckiego,  warsztaty pisania gęsim piórem w języku staropolskim, stworzenie zespołu słupszczan chętnych do nauki tańców dawnych (działa do dziś pod nazwą Kadryl)  i pokaz tańca dawnego (Akademia i Redzikowo), projekt i szycie kolejnych strojów.

 • Bałtycki Festiwal Nauki:  salon XIX w. i warsztaty pisania gęsim piórem, prezentacje strojów.

 • Noc Muzeów – Noc w Ratuszu 2018 r. salon XIX w., warsztaty z pisania gęsim piórem, pokaz tańca dawnego, prezentacje strojów.

 • Współorganizacja z Miejską Biblioteką Publiczną Narodowego Czytania.

 • 28 września 2018 r. Współorganizacja z ramienia Akademii Pomorskiej Dni Seniora.  

 • Piknik Historyczny organizowany z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Dom Kultury w Subkowach, pokaz strojów i prelekcja.

2019 r.

 • Wykład dla Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nt. historii posiadłości rodziny Radziwiłłów.

 • Współorganizacja z Miejską Biblioteką Publiczną Narodowego Czytania.

2020 r.

 • 6 marca 2020 r. Współorganizacja z Miejską Biblioteką Publiczną Dnia Kobiet klasycznie, z pokazem strojów historycznych i prelekcją.

 • 3 lipca 2020 r. Nagranie filmu edukacyjnego w Muzeum Pomorza Środkowego  pt. Co czynić by myśl zbałamucić i nie zakwasić się? Formy spędzania czasu przez ziemiaństwo i arystokrację w XIX w., udział osobisty z zespołem. Film powstał w ramach VI Słupskiego Festiwalu Historycznego on-line.

 • Współorganizacja z Miejską Biblioteką Publiczną Narodowego Czytania.

2021 r.

 • Wykład inauguracyjny roku akademickiego 2021/2022 dla Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nt. spędzania czasu przez arystokrację i ziemiaństwo w XIX w.

 • 18.10.2021 r. wykład inauguracyjny roku akademickiego 2021/2022 dla Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  pt. Formy spotkań  towarzyskich ziemiaństwa w XIX w.

 

2022 r.

 • Zorganizowanie Koła Historycznego Belle Epoque w ramach Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej  Alternatywa.  Koło tworzyły słupszczanki w różnym wieku, członkinie Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz członkowie Alternatywy. Powołanie Koła nastąpiło 7 marca 2022 r., prowadzenie -  do 4.08.2022 r. W ramach tej działalności prowadziłam warsztaty szycia i upinania strojów historycznych oraz naukę tańca historycznego  - kadryla.

 • 3 maja 2022 r. zespół Belle Epoque wziął udział w otwarciu Bulwarów nad Słupią, gdzie zaprezentował kadryla i poloneza w strojach historycznych. Zainicjowałam także zatańczenie wspólnego poloneza osób w strojach ze słupszczanami, miejmy nadzieję, że stanie się to piękną słupską tradycją. Polonezowi przewodziła Pani Prezydentka Krystyna Danilecka-Wojewódzka.​

 • 16.05.2022 r. wykład dla SUTW "Polowania jako sposób spędzania wolnego czasu arystokracji, ziemiaństwa na przełomie XIX i XX w.” 

 • Udział w Dniu Informacji Słupskiego Seniora  15 czerwca 2022 r. i pokaz tańca historycznego na bulwarach.

 • 9 czerwca 2022 r. Dzień Nauki i Sportu na kampusie Akademii Pomorskiej w Słupsku. Pokaz tańców historycznych, prezentacja strojów.​

 • 20 czerwca 2022 r. udział w spotkaniu stowarzyszeń pozarządowych w Kartuzach. Pokaz tańca historycznego w strojach historycznych. 

 • Od sierpnia 2022 r. Koło Belle Epoque funkcjonuje jako zespół składający się wyłącznie z członków Stowarzyszenia Alternatywa.

 • 1 września 2022 r. zostało utworzone Koło Historii Kultury Materialnej XIX w. Secesja. Zespół tworzą głównie panie zainteresowane pogłębianiem wiedzy z zakresu XIX wieku, zwłaszcza historii stroju z tego okresu. Członkinie współpracują przy odtwarzaniu sukien i prezentują je, uczestniczą w warsztatach tematycznych i uczą się tańców dziewiętnastowiecznych. Panie reprezentują wszystkie grupy wiekowe dowodząc, że wspólne pasje mogą mieć babcia, mama i wnuczka.

 • 2 września 2022 r. udział w wydarzeniu kulturalnym w Centrum Kultury Powiatu Słupskiego w Damnicy pt. W cieniu starej palmy. Pokaz strojów z epoki z prelekcją.

 • 3 września 2022 r. Narodowe Czytanie – współorganizacja wydarzenia z MBP, udział Koła Secesja 

 • 8.09.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy - Narodowe Czytanie – udział Koła Secesja

 • 19 listopada 2022 r.  w Zamku Książąt Pomorskich wykład  pt. W tiurniurze na drabince sznurkowej, czyli Maria Konopnicka – kobieta niezwykła  oraz pokaz sukien Koła  Secesja z okresu życia Marii Konopnickiej (od poł. XIX w. do 1910 r.)

 • 5 grudzień 2022 r. wykład dla SUTW Co było comme il faut w sferze ziemiańskiej i arystokratycznej  na przełomie XIX i XX wieku, czyli świat konwenansów od pokoju dziecięcego po salon.

2023 r.

 • 21 stycznia 2023 Fila nr 8 MBP Opowieść o  Powstaniu Styczniowym 160 rocznicę jego wybuchu z prezentacja multimedialną, słuchaniem pieśni śpiewanych przez oddziały powstańcze w 1863 r., prezentacja stroju damskiego z okresu żałoby narodowej i repliki szabli z tego okresu. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa rzeźb Ryszarda Figata.

 • 1 lutego 2023 r. Powtórzenie wykładu pt. Jak powstańcy spali maszerując i 5 syberyjskich rodzajów picia herbaty. Obraz 1863 r. w pamiętnikach uczestników na prośbę Biblioteki i zainteresowanych osób. 

 • 24 lutego 2023 r. w Pomorskiej Bibliotece Pedagogicznej  wykład i pokaz strojów pt. O henninie, verdugado i wolantach. Z modą przez dzieje, czyli opowieść o strojach, fryzurach, makijażu od czasów starożytnych do początków XX wieku.

 • 8 marca 2023 r. zorganizowanie w słupskim ratuszu oprawy wernisażu prac p. Grażyny Galant, członka Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego  oraz Stowarzyszenia Obszar Wrażliwości Artystycznej SOWA w Słupsku. 

 • 15 marca 2023 r.  pokaz mody XIX w. począwszy od empiru aż po secesję, z prelekcją dla słupskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 • 15 kwietnia 2023 r. wykład w Muzeum Pomorza Środkowego połączony z pokazem stroju kontuszowego pt.  Awantażowny ułan, absztyfikant, śledziennik, pan na Beńkowej Wiszni. Nie samą „Zemstą” żył Fredro, czyli życiowe przypadki hrabiego Aleksandra.

 • 3 maja 2023 r. udział Koła Secesja w festiwalu miejskim w Słupsku – SALWA. Koło pokazało 2 tańce – polonez i kontredans oraz zaprezentowało warsztaty związane z XIX w.

 • 3 maja 2023 r. udział Koła Secesja w uroczystościach upamiętnienia Konstytucji 3 Maja. 

 • 1 czerwca 2023 r. udział Koła Secesja w Dniu Nauki i Sportu na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. Zaprezentowaliśmy tańce - polonez, kadryl, kontredans oraz warsztaty historyczne.

.​

  AUDYCJE DLA RADIA KOSZALIN

  Najchętniej opowiadam o kulturze materialnej XIX w., czyli szczegółach życia we dworach i pałacach, a także o historii polskich   rodzin arystokratycznych i ziemiańskich, opierając się często na nieznanych informacjach, wydobytych np. z ich korespondencji i   wspomnień, pozyskiwanych podczas kwerend w archiwach.

  Audycje nagrane przez  Piotra Głowackiego

  styczeń 2020 r. Detektywi Historii  O balach karnawałowych w XIX i XX w.

  1 kwietnia 2021 Detektywi Historii O zwyczajach wielkanocnych na dworach ziemiańskich i arystokratycznych

  12 września 2022 r. Pałac, Klara i jej damy . Relacja z wydarzenia W cieniu starej palmy, zorganizowanego 2 września 2022 r. w       pałacu w Damnicy.

  31 grudnia 2022 r. Detektywi Historii O karnawale w XIX w.

  Audycje nagrane przez Edytę Lubiak

  Styczeń 2023 O karnawale w dwudziestoleciu międzywojennym (fragment audycji Tramwaj pociąg )

  Luty 2023 O Witkacym w Zakopanem (fragment audycji Historia Zakopane)

Zrealizowane projekty:

 • 2018 r. Projekt Sięgnijmy do korzeni Narodowe Centrum Kultury, Dom Kultury w Redzikowie, Naukowe Koło Historyków AP. Organizacja warsztatów dotyczących projektowania i upinania kapeluszy XIX w. z referatem i prezentacją multimedialną  Historia nakryć głowy.  Wraz z zainteresowanymi paniami tworzyłyśmy kapelusze według wzorów zaczerpniętych z portretów z epoki. Niedokończone egzemplarze panie kończyły na kolejnych spotkaniach, organizowanych już samodzielnie, bowiem pomysł się bardzo spodobał i dostarczył wiele radości.

bottom of page